Pravidlá súťaží


Štafetový beh 8 x 50 m (dospelí)

Dráha štafetového behu je dlhá 400 m, rozdelená na 8 úsekov po 50 m. Môže to byť atletická dráha na štadióne s asfaltovým, antukovým, škvárovým a tartanovým povrchom alebo iná zemitá alebo trávnatá plocha. Dráha musí byť najmenej 1,5 m široká. Môže byť pripravená na ovále atletickej dráhy (behá sa smerom doľava), alebo sú jednotlivé úseky vedľa seba. Na dráhe je vyznačená štartová a cieľová čiara, ako aj hranice jednotlivých úsekov. Pri oválnej dráhe sú vyznačené aj 15 metrové územia na odovzdávanie štafety.

Náradie na jednotlivých úsekoch je umiestnené nasledovne:
1. úsek - vo vzdialenosti 25 m sú položené ležato v kotúčoch 2 ks hadíc C s polospojkami proti sebe,
2. úsek - vo vzdialenosti 25 m je položený rozdeľovač 1 ks hadica B na ležato.
3. úsek - vo vzdialenosti 25 m je položený sací kôš a ventilové lanko zvinuté do klbka alebo na vidlici,
4. úsek - vo vzdialenosti 25 m je postavený prenosný hasiaci prístroj (prázdny, pre všetky družstvá jednotný) a vo vzdialenosti 35 m je umiestnená podložka resp. vyznačený priestor 50 x 50 cm.
5. úsek - vo vzdialenosti 25 m je položená hadica C na ležato a prúdnica C,
6. úsek - vo vzdialenosti 25 m je polozené vrecko s objímkami a vo vzdialenosti 35 m podložka alebo vyznačený priestor 50 x 50 cm.
7. úsek - vo vzdialenosti 25 m je položená savica a sací kôš
8. úsek - vo vzdialenosti 25 m je postavená v kotúči hadica C dĺžky 20m +- 1m a minimálnej hmotnosti 2,5 kg a vo vzdialenosti 35 m je umiestnený rozdeľovač bez úprav.

Rozdeľovač musí byť pred štartom postavený na troch podperách, ktoré môžu mať maximálnu výšku 60 mm, pričom môže byť ľubovoľne natočený ventilmi nahor, spodná hrana polospojky C môže byť vzdialená od povrchu dráhy maximálne 60 mm.
Na jednotlivých úsekoch sa určené náradie umiestňuje v ľubovoľnom poradí, vo vzdialenosti cca 10 cm od seba. Ako štafetový kolík slúži prúdnica C bez uzáveru o minimálnej dĺžke 25 cm a minimálnej hmotnosti 250 g.Štafetový kolík - prúdnica sa nesmie držať a prenášať v ústach a nesmie sa hádzať. Každý člen družstva musí na svojom úseku splniť predpísanú úlohu v predpísanom výstroji.

Vykonanie disciplíny:
Na pokyn hlavného rozhodcu 8 členov družstva nastúpi na jednotlivé úseky a pripraví si náradie . Po kontrole náradia rozhodcami sa pretekári postavia pred hranicu svojho úseku. Štartér vydá povel "PRIPRAVIŤ SA "- "POZOR" a disciplínu odštartuje pomocou zástavky, píšťalky, štartovacej pištole alebo povelom "VPRED".
Pretekár na prvom úseku vyštartuje so štafetovým kolíkom, ktorý má zastrčený za opaskom alebo ho drží v ruke. Spojí na mieste 2 hadice C navzájom a za hranicou svojho úseku odovzdá štafetový kolík pretekárovi na druhom úseku.
Pretekár na druhom úseku prevezme štafetový kolík, pripojí hadicu B na vtokové hrdlo rozdeľovača, beží do cieľa svojho úseku a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.
Pretekár na treťom úseku prevezme štafetový kolík, zapne karabínku ventilového lanka na klapku ventilu sacieho koša a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.
Pretekár na štvrtom úseku prevezme štafetový kolík, prenesie prenosný hasiaci prístroj a postaví ho na pripravenú podložku. Ak prístroj z podložky spadne do doby odovzdania štafetového kolíka ďalšiemu pretekárovi, môže sa vrátiť a prístroj znovu postaviť. Potom odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.
Pretekár na piatom úseku prevezme štafetový kolík, na mieste napojí hadicu na prúdnicu a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.
Pretekár na šiestom úseku po prevzatí štafetového kolíka prenesie vrecko s objímkami (2ks objímky C a 1ks objímka B) a položí ho na pripravenú podložku. Vrecko s objímkami nesmie žiadnou časťou pri pohľade z hora presahovať hranicu podložky resp. vyznačeného priestoru. Potom odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.
Pretekár na siedmom úseku prevezme štafetový kolík, naskrutkuje sací kôš na savicu a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi. (Pri kontrole po nadľahčení savice nesmie sací kôš odpadnúť).
Pretekár na ôsmom úseku nadvihne a rozvinie hadicu C, jednu polospojku pripojí na rozdeľovač, na druhú polospojku pripojí štafetový kolík a po pripojení prebehne cez cieľovú čiaru a štafetový kolík položí na zem tak, aby vrátane polospojky bol položený za cieľovou čiarou. štafetový kolík musí byť pripojený na oba ozuby ešte pred cieľovou čiarou. Odpojenie štafetového kolíka a rozpojenie hadíc je možné až na pokyn rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu spojenia.

Pri plnení disciplíny musia byť dodržané tieto zásady:
- všetky spojenia na štafetovom behu 8 x 50m musia byť pripojené na dva ozuby,
-súťažiaci nesmú upravovať náradie dodané oraganizátorm súťaže, prípadne odstraňovať podložky dodané organizátorom súťaže,
- polospojky sa umiestňujú jednotne pre všetky súťažné družstvá buď na zemi alebo podložke s max. rozmerom 50 x 50 cm,
- polospojky sa nesmú prenášať a hadice odvíjať z kotúčov, okrem úseku č.8,
-hadice nemôžu byť využívané ako podložka, opora, podpera.

O použití vlastného náradia na štafetovom behu rozhoduje príslušný výcvikový štáb, ktorý o svojom rozhodnutí informuje formou propozícií zúčastnené hasičské družstvá.Pri vykonávaní disciplíny nie je povolené používať polospojy ROTT.
Čas štafety sa meria od vydania povelu k štartu až po prekročenie cieľovej čiary posledným pretekárom.
Štafetu 8 x 50 m je možné pripraviť tak, že dráhy o šírke 1,5 m až 2 m sú vedľa seba a pretekári bežia proti sebe. Odovzdávacie a preberacie územie je vždy za čiarou úseku (rozhodujúci je štafetový kolík).
Pri odovzdávke môže odovzdávajúci pretekár prekročiť čiaru, ktorá vymedzuje dráhu po dĺžke, avšak musí prebehnúť cieľovú čiaru svojho úseku. Pri štafete na atletickej dráhe alebo inej vhodnej ploche za sebou je odovzdávajúce územie vyznačené v dĺžke 15 m za hranicou príslušného úseku (rozhodujúci je štafetový kolík). Bežecká trať, štart a cieľ ako aj jednotlivé etapy a odovzdávacie územie pri štarte za sebou sa vyznačuje 5 -10 cm širokou čiarou, alebo inou vhodnou látkou , ktorá nie je pre pretekárov nebezpečná. Šírka štarcovacej čiary je započítaná do jej dĺžky. Cieľová čiara sa do dĺžky nezapočítava.Trate je možné vyznačiť aj fóliou, špagátom a zástavkami, ktoré musia byť sklopené pod uhlom 45°smerom od dráhy. Upevnenie zástaviek musí byť riešené tak, aby nevznikol úraz v prípade pádu pretekára.

Hodnotenie štafetového behu
- za nesplnenie ktorejkoľvek z predpísaných úloh - za každý prípad- 10 bodov
- ak pretekár stratil osobnú výstroj - za každý prípad - 5 bodov
- ak pretekár hádzal štafetový kolík alebo ho držal a prenášal v zuboch - 5 bodov
- ak pretekár odpojí prúdnicu a hadice v cieli pres pokynom a kontrolou rozhodcom - 5 bodov
- ak pretaká r nesprávne splnil predpísanú úlohu - 5 bodov
- ak preterák nesprávne odovzdal resp. prebral štafetový kolík - pred čiarou resp. za čiarou odovzávacieho územia - 5 bodov
- za krátenie dráhy (pri štafete na ovále)

Pokus pri štafetovom behu je neplatný
- ak pretekár splní úlohu na inom úseku, ako je predpísané,
- ak družstvo nenastúpi k plneniu disciplíny po vyzvaní, resp. podľa časového plánu,
- ak družstvo neprinesie štafetový kolík - prúdnicu do cieľa,
- po dvoch chybných štartoch družstva,
- ak družstvo nemá pripravené náradie v rámci časového limitu 5 minút,
-ak pokus nie je ukončený do troch minút.

Požiarny útok (dospelí)

Disciplína požiarny útok môže byť vykonávaná na rovnej ploche, ktorá má požadované rozmery a trávnatý, zemitý, asfaltový, tartanový, škárový alebo antukový povrch.

Náradie pre požiarny útok:
1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu
2 ks sacie hadice s dĺžkou 2,5 m , priemer 110 mm so skrutkovým spojením alebo 4 ks sacie hadice s dĺžkou 1,6 m a priemerom 110 mm so skrutkovým spojením spojené po 2 dieloch
1 ks sací kôš priemer 110 mm so spätnou klapkou alebo ventilom bez úprav,
1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav,
2 ks hadíc B priemer 75 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m, + - 1m, s minimálnou šírkou plochej hadice 113 mm
4 ks hadíc C priemer 52 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m, + - 1m, s minimálnou šírkou plochej hadice 79 mm. Hadice sa merajú voľne položené bez naťahovania.
2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice 12,5 mm, dĺžky 40 - 50 cm, celokovové,
2 ks kľúče na polospojky. Je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok

Je povolené použitie podložky ako značky na spojenie sacích hadíc max. rozmerov 50 x 50 cm a ochrana ostrých hrán na nádrži s vodou.

Vzdialenosti:
- štartovacej čiary od stredu plošiny (základne): 10 m
- čiara hranice striekania od stredu plošiny: 70 m
- čelo terčov od hranice striekania: 5 m
- čelo nádrže na vodu od okraja plošiny: 4 m
- ľavý bok nádrže umiestnený v predĺženej osi plošiny v smere bočného štartu.

Popis základne a rozmiestnenie náradia:
Základňu tvorí plošina alebo vyznačená plocha s rozmermi 2 x 2 metre. Na nej je uložená motorová striekačka, savice (musia základňu presahovať na oboch stranách), sací kôš, 2 ks kľúče na spojku a vrecko s objímkami. Uloženie náradia je ľubovoľné. Záchytné a ventilové lanko (len pri použítí prírodného vodného zdroja a požiarneho útoku bez použitia vody) je umiestnené ľubovoľne na základni. náradie sa nesmie opierať o stroj a medzi sebou navzájom. Druhú časť základne tvorí štartová čiara vyznačená 2 metre od základne vpravo, v smere útoku. Je dlhá 5 metrov. Jej začiatok je vyznačený od úrovne základne v smere útoku . Na štartovej čiare (základni) sú ľubovoľne postavené 2 ks hadíc B, 4 ks hadíc C zvinuté v kotúčoch, 1 ks kľúč na spojky, 2 ks prúdnice C a 1 ks rozdeľovač. Toto náradie sa musí dotýkať štartovej čiary, pričom sa nesmie dotýkať navzájom. Na štartovej čiare nesmú byť použité žiadne iné pomôcky, ako opora alebo stabilizátor polohy. Za nepovolenú úpravu sa povaažuje zmena, ktorá ovplyvňuje predpísanú váhu, dĺžku a funkciu predpísaného náradia, resp. zásady bezpečnosti pri práci.

Terč pre požiarny útok – skladá sa z oceľovej konštrukcie so štítom, nádržky a zo signalizačného zariadenia. Štít má rozmery 50 x 50 cm, v strede ktorého je otvor s priemerom 50 mm a je umiestnený uprostred štítu vo výške 160 cm nad zemou. Na zadnej strane štítu je nádržka s objemom 15 l. Terč musí signalizovať naplnenie 10 l vody do nádržky. Signalizácia môže byť mechanická alebo elektronická.
Na obvodových a okresných kolách sa povoľuje použitie sklápacích terčov.
Plošina pre motorovú striekačku a náradie má rozmery 2 m x 2 m a výšku do 10 cm. Môže byť vyznačená prípadne zhotovená z dreva alebo iného vhodného materiálu.
Nádrž na vodu má tvar kvádra s výškou steny 0,8 m od povrchu dráhy, ale nie viac ako 0,9 m. Objem nádrže je minimálne 0,8 m3. Nádrž môže byť zhotovená z ľubovoľného materiálu.
Motorová striekačka musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súťažiaci používajú vlastné náradie a motorové striekačky ak organizátor nerozhodne inak . Súťažné družstvá musia pred otvorením súťaže, ak organizátor súťaže nerozhodne inak, predložiť náradie na kontrolu.
Ak súťažné družstvo použije iné náradie ako to, ktoré bolo organizátorom súťaže skontrolované a označené, bude diskvalifikované.
Nedostatky, ktoré vznikli na motorovej striekačke a náradí, ktoré si prinieslo družstvo nebudú pri podaní protestu uznané a neoprávňujú na opakovanie pokusu.
Organizátor súťaže môže rozhodnúť o tom, že nebude vykonávať technickú kontrolu náradia pred súťažou, ale bude vykonávať náhodnú kontrolu maximálne do 10 – tich minút po ukončení pokusu. Ak náradie nebude zodpovedať parametrom uvedeným v tomto súťažnom poriadku, družstvu pokus nebude uznaný.

Plnenie disciplíny požiarny útok

Družstvo pri plnení disciplíny požiarny útok má k dispozícii najmenej 800 l vody. Nádrž na vodu sa počas plnenia disciplíny požiarny útok dopĺňa. Družstvo v počte 7 členov si pripraví na základňu motorovú striekačku, napojí na ňu pretlakový ventil a taktiež si pripraví na základňu všetko náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku. Uloženie náradia na základni je ľubovoľné, nesmie však prečnievať cez okraj základne s výnimkou sacích hadíc, ktoré môžu prečnievať najviac 80 cm a príslušenstva pretlakového ventilu. Na fixovanie náradia nemôžu byť použité žiadne podpery, nepatriace medzi náradie pre požiarny útok. Zuby polospojok a polospojky sa nemôžu vzájomne dotýkať, medzi zubami polospojok musí byť minimálna medzera na kontrolnú šablónu. Motorová striekačka sa v dobe prípravy na základni nesmie štartovať. Po ukončení doby prípravy na požiarny útok sa nesmie žiadny z členov súťažného družstva vrátiť na základňu a manipulovať s uloženým náradím. Štart kompletného družstva sa povoľuje zo zadnej alebo bočnej strany základne. Štart pokusu s motorovou striekačkou v chode je možný ak to usporiadateľ uvedie v propozíciách súťaže. Po štarte vybehne súťažné družstvo zo štartovacej čiary, naštartuje motorovú striekačku, vykoná prívodné vedenie – sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí z nádrže sa nesmie držať. Ďalej súťažné družstvo ľubovoľným spôsobom vytvorí dopravné vedenie, útočné prúdy a nastrieka do oboch terčov vodu. Požiarny útok sa považuje za skončený vtedy, ak obidva terče signalizujú ukončenie. Pri striekaní do terčov nesmie žiadny člen družstva prekročiť čiaru hranice striekania a prúdnica sa nesmie opierať o iného člena družstva. Požiarny útok musí byť ukončený do dvoch minút po štarte. Po ukončení pokusu môžu súťažiaci prívodné vedenie rozpojiť iba na pokyn rozhodcu. Ak sa pri požiarnom útoku zraní niektorý člen družstva, môže namiesto neho úlohu dokončiť ktorýkoľvek zo sedemčlenného družstva.

Neplatnosť pokusu v disciplíne požiarny útok

Pokus je neplatný ak:
- pri požiarnom útoku nie je pripravené náradie v rámci časového limitu 5 minút, ak organizátor neurčí inak
- sací kôš nie je naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po vytiahnutí z nádrže
- bol sací kôš po ponorení do nádrže držaný súťažiacim alebo s ním súťažiaci v nádrži manipuloval
- ak sacie hadice nie sú vzájomne spojené a sacia hadica nie je po ukončení pokusu naskrutkovaná na hrdlo stroja alebo bolo sacie vedenie rozpojené bez pokynu rozhodcu
- je pri striekaní do terčov prúdnica opretá o iného člena súťažného družstva alebo ak pri striekaní do terča pomôže druhý prúd
- člen súťažného družstva prekročil pri striekaní do terčov hranicu striekania
- družstvo použije saponát alebo iný prostriedok umožňujúci zapojenie signalizácie terčov skôr, ako nastrieka 10 l vody
- ak pokus nie je ukončený do dvoch minút od štartu
- ak náradie nebude zodpovedať parametrom uvedeným v tomto súťažnom poriadku
- po dvoch neplatných štartoch
- pri fyzickej pomoci inej osoby ako je člen súťažného družstva


Požiarny útok CTIF (žiaci)

V tejto disciplíne súťaží 8 členov a veliteľ.

Prvý úsek dráhy (od štartu až k značke 60 metrov)
V tomto úseku sa nachádzajú štyri prekážky, ktoré sú postavené v strede dráhy v smere behu.
a) Vodná priekopa 1,6 m dlhá a 2 m široká,
b) Bariéra 0,7 m vysoká a 2 m široká,
c) Tunel 6 m dlhý, 0,6 m široký a 0,8 m vysoký,
d) Lávka 2 m dlhá, 0,35 m vysoká a 0,2 m široká.

V strede štartovej čiary je napevno inštalovaná spojka C, vľavo sú postavené 4 zvinuté hadice C-52 o dĺžke 10 metrov,

Druhý úsek dráhy (značka 60 až 65 metrov)
Na tejto značke sú dva kusy ručných prenosných striekačiek (ďalej RPS) s obsahom 10 litrov vody, postavené na značke 60 metrov po ľavej a pravej strane dráhy. Hadica D 3 m dlhá je pri každej ručnej striekačke s prúdnicou 4 mm výstrekový otvor.Na značke 65 m je nástreková stena, v nižších kolách môže byť podstavec s plechovkami. Nástreková čiara je 2 m.

Tretí úsek dráhy (značka 65 až 70 metrov) sú dva stojany:
Jeden s vymeniteľnými obrazmi uzlov (znázorňujúce lodnú sločku, úvez na prúdnici, tesársky uzol, plochá spojka), štyri laná na viazanie uzlov a prúdnica C s hadicou. Výška stojana je 1 m a šírka 2 m a je postavený na značke 70 m pri pravej strane.
Druhý stojan je s ôsmimi vyobrazenými technickými prostriedkami a je postavený pri značke 70 m na ľavej strane. Tieto technické prostriedky, ktoré sú vyobrazené na štyroch tabuliach sú uložené pred druhým stojanom vľavo.

Štvrtý úsek dráhy (značka 70 až 75 metrov) je nástupná plocha družstva k ohláseniu ukončenia disciplíny.

Vykonanie disciplíny
Na plnenie tejto disciplíny nastúpi družstvo v počte deväť členov s ochrannou prilbou. Na štartovú čiaru nastúpia v dvojrade: veliteľ má č. 1 biele, č. 2 až 5 majú farbu červenú a čísla 6 až 9 majú farbu žltú.
Po podaní hlásenia veliteľom hlavnému rozhodcovi a po signále k štartu prekonáva veliteľ prekážky až po hranicu 65 metrov za nástrekové steny. Z tohto miesta pozoruje ako prvá skupina nastrieka ručnou prenosnou striekačkou nádobu. Veliteľ opustí svoje miesto po nastriekaní čísiel 2 a 3, potom na druhej strane dráhy vykonajú tento úkon čísla 4 a 5. Veliteľ sa odoberie na konies dráhy, čísla 2 až 5 vykonajú druhú disciplínu a to: uloženie náradia na vyobrazené technické prostriedky, kde má každá svoj obraz. Po vykonaní disciplíny sa zaradia na značku pre ukončenie disciplíny ku veliteľovi. Súťažiaci s číslami 6 až 9 rozvinú hadice cez prekážky v prvom úseku dráhy a prekonávajú riadne vodnú priekopu, bariéru, tunel a lávku, pričom postupne rozvíjajú hadice, vyrovnávajú a spájajú. Po rozvinutí hadíc pribehnú ku stojanu s uzlami a vykonajú i túto disciplínu viazania uzlov, potom si nastúpia na nástupnú plochu pre ukončenie disciplíny a veliteľ zdvihnutím pravej ruky ukončí disciplínu.

Štafetový beh na 400 m s prekážkami (žiaci)

Prvý úsek: Na pokyn štartéra vybieha súťažiaci s č.1. Pri značke 20 metrov prekoná rebríkovú stenu, pričom sa rukami chytí tretej a štvrtej priečky a nohami šľapnúť na prvú a druhú hranu priečky. To isté platí aj pre zostup na druhej strane rebríkovej steny, v smere preteku je položená prúdnica C - štafeta, ktorú po dobehnutí odovzdá súťažiacemu č. 2.

Druhý úsek: Súťažiaci č. 2 prebehrie štafetu, dobehne k dvom zvinutým hadiciam C, ktoré sú umiestnené 40 metrov od štartu a spojí ich na dva ozuby.

Tretí úsek: Súťažiaci č. 3 preberie štafetu, dobehne k postavenej hadici C na značke 70 metrov a odloží ju na podložku vzdialenú 5 m. Prebehne svoj úsek a odovzdá štafetu č. 4.

Štvrtý úsek: Súťažiaci č. 4 preberie štafetu, dobehne k saciemu košu a ventilové lanko s karabinkou zapojí na oko spätnej klapky na značke 125 metrov, prebehne svoj úsek a odovzdá štafetu č. 5.

Piaty úsek: Súťažiaci č. 5 preberie štafetu, podbehne latku v strede dráhy, ktorú nasmie zhodiť. Prebehne svoj úsek a odovzdá štafetu č. 6.

Šiesty úsek: Súťažiaci č. 6 preberie štafetu a prekoná ľahkoatletickú prekážku v strede dráhy, nesmie ju zhodiť. Prebehne svoj úsek a odovzdá štafetu č. 7.

Siedmy úsek: Súťažiaci č. 7 preberie štafetu, v strede dráhy zoberie hasiaci prístroj, prenesie ho 5 m na podložku. PHP nesmie spadnúť, pokiaľ neprebehne svoj úsek a odovzdá štafetu č. 8.

Ôsmy úsek: Súťažiaci č. 8 preberie štafetu, dobehne k hadici B a rozdeľovaču, hadicu pripojí na rozdeľovač a prebehne svoj úsek a odovzdá štafetu č. 9.

Deviaty úsek: Súťažiaci č. 9 preberie štafetu, dobehne k hadici C, spojí ich, pripojí k rozdeľovaču a s napojenou prúdnicou C prebehne cieľom, prúdnica sa nesmie odpojiť a tak ukončí štafetový beh.

Požiarny útok s vodou (žiaci)

Táto disciplína je hodnotená samostatne a nemá vplyv na hodnotení dvoch predchádzajúcich disciplín.
Súťaží veliteľ a 8 členov s priľbou a opaskom. O počte pokusov rozhoduje príslušný štáb aj o prípradnej obsluhe motorovej striekačky.

Materiál na požiarny útok s vodou:
- plošina 2 x 2 m
- 2 ks savice 110 x 1,6 m so závitom
- sací kôš s priemerom 110 mm so spätným ventilom
- 2 ks hadice B dlhé 10 m
- 4 ks hadice C dlhé 10 m
- 2 prúdnice C ( výstreková hubica 12,5 mm)
- nádrž na vodu
- 2 terče
- 1 hadica B na vodu z pretlakového ventila
- 2 ks kľúče
- motorová striekačka PS-12 s pretlakovým ventilom nastaveným na 0,3 Mga (3 atm).

Pred vykonaním útoku strojník nastavuje PS-12 a potom vydaný povel ku štartu, po nastriekaní terčov je disciplína ukončená.

zdroj informácií:

http://www.dposr.sk/uvod/sutazny-poriadok-uvod.htm
Príloha Požiarnika 3/2007


späť na úvodnú stranu