znak


História DHZ Petrovice„Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.“

         Od dávnych časov ľudia využívali oheň pri zabezpečení svojho života. Pokiaľ ho mali pod kontrolou, slúžil im a bol im dobrým pomocníkom, keď sa však dostal spod kontroly ľudí, dokázal byť veľmi nemilosrdným a stal sa ich nepriateľom. Aj v našej a okolitých obciach si ľudia začali uvedomovať, že chrániť sa pred nebezpečím požiaru je možné len spoločnými silami. Preto sa postupne začali združovať a organizovane chrániť pred týmto nebezpečenstvom. Florián

Z histórie

        Už z dávnych historických prameňov, siahajúcich až do Ríma, Babylonie či Grécka, sa môžeme dozvedieť, že práve fenomén živelných pohrôm - ohňa a vody - bol blízky ľuďom od pradávna. I v našej obci sa našlo niekoľko obetavých ľudí, ako i v mnohých okolitých obciach, ktorým vďačíme za vytvorenie nášho Dobrovoľného hasičského zboru v Petroviciach. Z dostupných prameňov sa dozvedáme, že uvedená organizácia v našej obci začína vznikať v roku 1922. Oficiálny vznik Dobrovoľného hasičského zboru v Petroviciach datujeme do roku 1923. Základy organizácie, s podporou obecného zastupiteľstva s vtedajším richtárom Jánom Frolom, položil tunajší učiteľ Ján Randa. Zakladajúcimi členmi boli: Ján Frolo, Ondrej Kováčik, Jakub Mako, Jozef Lulák, Jakub Hrtánek, Viliam Slotík, Melicher Tomek, Adalbert Frolo, Jozef Keblúšek, Peter Keblúšek, Štefan Makyňa, Vincent Levko, Jakub Levko, Juraj Slivoň, Ján Mahdík, Benedikt Frolo, Ján Chromčík a ďalší.

         Novozaložená organizácia získavala financie zo zbierok od obyvateľov. Neskôr sa členovia zúčastňovali na brigádnických aktivitách na JRD pri kosení, sušení a zbere sena, na prácach v Štátnych lesoch či poriadali tanečné veselice.

        DHZ i napriek nie práve najlepšiemu finančnému zabezpečeniu zabezpečilo sa zakúpenie prvých uniforiem pre väčšinu svojich členov. V roku 1928 bola zakúpená prvá ručná striekačka a v roku 1938 prvá motorová striekačka, ktorá o rok neskôr vykonala dobrú službu v našej i okolitých obciach. Od týchto časov sa členovia stále snažia o dôstojnú starostlivosť a obnovovanie požiarnickej techniky, ktorá v minulosti napomáhala ľuďom v boji proti požiarom či povodniam.

        Od počiatku sa členovia stretávali na Výročných schôdzach, na ktorých hodnotili doterajšie výsledky a plánovali ďalší chod organizácie.

Aktívny život a úspechy Dobrovoľného hasičského zboru v Petroviciach


Niektorí zakladajúci členovia DHZ Petrovice 1923 – vznik dychovej kapely. Petrovická hasičská dychová kapela, pod taktovkou Jakuba Maka , bola v rokoch 1930 – 1950 známa po celom okolí a vďaka nej sa naša obec dostala do povedomia, ako obec s vyššou kultúrnou úrovňou.
         – vznik ochotníckeho divadelného krúžku.
1958 – pridelenie požiarnického voza so striekačkou.
         – prvé pokusy vytvoriť požiarnícke družstvo mladých. Vytvára sa družstvo dorastu pod vedením Milana Černeka. V tomto roku tvorí členskú základňu 38 členov, z toho 4 ženy. Funkciu veliteľa preberá Gregor Caránek, funkciu strojníka Gregor Hanuš.
1967 – aktívna účasť členov na pomoci postihnutým povodňou spôsobenou rapídnym otepľovaním a topením snehu a ľadu.
1968 – posledná rozlúčka s pánom Jakubom Makom, zakladajúcim členom nášho dobrovoľného hasičského zboru, Petrovickej hasičskej dychovej kapely i ochotníckeho divadelného krúžku.

1969 – pomoc pri povodni na dolnom konci obce.
         – vybudovanie bunky v záhrade MNV, ktorá slúžila ako garáž pre požiarne vozidlo so striekačkou.
Členovia Petrovickej hasičskej kapely 1971-1975 – účasť pri výstavbe budovy Kultúrneho domu v Petroviciach.
1973 – oslavy 50. výročia vzniku organizácie.
         – úpravy požiarnej zbrojnice.
         – účasť na dvoch požiarníckych akciách – hasenie požiarov.
1975 – na výročnej schôdzi je zvolený nový výbor v tomto zložení: Ján Hlavoň - predseda, Michal Kubala - podpredseda, Milan Černek - veliteľ, Marián Peňák - tajomník, Gustáv Machaj - politicko-organizačný referent, Jakub Hrtánek - referent pre prevenciu, Pavel Gajdošík - referent CO, Vojtech Makyňa - strojník, Pavel Hrtánek - organizačný referent, Michal Kubica - referent pre mládež, Viera Frolová - referent žien, Štefan Čavoš - pokladník, Martin Bočko a Gregor Hanuš - revízori.
1976 – získanie odznakov druhého a tretieho stupňa „Vzorný požiarnik.“
1982 – spolupráca pri výstavbe budovy Materskej školy v Petroviciach. Evidujeme 112 členov zboru.
1983 – dôstojné oslavy 60. výročia založenia požiarneho zboru.
1987 – KV ZPO v Banskej Bystrici udeľuje medaily „Za zásluhy“ Jánovi Hlavoňovi a Štefanovi Čavošovi
1989 – udelenie medaily za „Vzornú prácu“ pánovi Antonovi Pláňavskému a Pavlovi Gajdošíkovi.
         – vymenovanie pána Štefana Chlebinu do funkcie veliteľa DHZ.
1993 – oslavy 70. výročia pôsobenia požiarneho zboru, pri ktorých boli udelené medaily za vernosť a ďakovné listy za príkladnú prácu. Tiež veľké poďakovanie pánovi Pavlovi Gajdošíkovi za obetavú prácu pri spracúvaní kroniky našej organizácie.

Účasť na okresnej športovej súťaži v Petroviciach 2.6.1978 1997 – pán Štefan Čavoš preberá najvyššie vyznamenanie DPO ako zaslúžilý člen Slovenskej republiky.
         – do funkcie predsedu je zvolený pán Ján Machaj.
2003 – 80. výročie spojené s udeľovaním medailí a ďakovných listov. Pri tejto príležitosti bol DHZ Petrovice vyznamenaný medailou za príkladnú prácu, ktorú mu udelil OV DPO Bytča.
2005 – náš člen, pán Pavol Gajdošík získava najväčšie vyznamenanie „Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky“.
2006 – v Petroviciach sa prvýkrát v histórii realizuje súťaž pripravenosti DHZ
         – v septembri tohto roku bol založený krúžok, ktorý funguje pod hlavičkou Centra voľného času. Vďaka tejto spolupráci sa zveľadila výzbroj a výstroj nášho DHZ.
         – na výročnej členskej schôdzi sa zúčastnil prezident DPO SR Judr. Jozef Minárik . Správy z tejto akcie boli uverejnené i v mesačníku Požiarnik 2,/ február 2007
2007 – koná sa u nás Okresné kolo športovej súťaže DHZ.
         – zmena výboru, súčastný členovia: Ján Machaj - predseda, Štefan Chlebina - podpredseda, veliteľ, Milan Čavoš - referent prevencie, Štefan Hlavoň - tajomník, Peter Hrtánek - strojník, Maroš Legeň - pokladník, Katarína Sečňová - referent mládeže, Eva Hrtánková -organizačný referent, Martina Hlavoňová - referent, Anna Krajčíová - kronikár.
Požiarne družstvo mužov (1974). Zľava: Hanzel,M.; Caránek, R.; Plšek, Š.;
   Frolo, K.; Hrtánek, J.; Paiš, V.; Taraba, J.; Hlavoň, Š - predseda
2008 – uzatvorená spolupráca medzi Sborom dobrovolných hasičů z Petrovíc (okres Blansko, ČR) a našim Dobrovoľným hasičským zborom .Oslavy 85. výročia založenia DHZ Petrovice za účasti členov SDH Petrovice ( okr. Blansko ). Pri tejto príležitosti sa konal nultý ročník súťaže o pohár okrskového veliteľa, túto funkciu plní náš veliteľ pán Štefan Chlebina.

         Ako vidieť z krátkych analýz, náš dobrovoľný hasičský zbor od svojich počiatkov až po dnes, plní dôstojné postavenie v kultúrnom živote našej obce.

         Zatiaľ čo v minulosti sa členovia z našich radov omnoho častejšie stretali s prírodnými živlami, proti ktorým boli ochotný bojovať a riskovať životy za bezpečie blížnych, v súčasnej dobe našťastie toľko pohrôm už nezažívame.

         No ako sa hovorí, netreba zaspať na vavrínoch. Náš zbor si uvedomuje svoje poslanie, a tak sa naše družstvá zúčastňujú na previerkach pripravenosti. Každoročne kontrolujú i príbytky občanov našej obce a informujú o možných nebezpečenstvách. V posledných rokoch i pravidelne poriadajú školenia a praktické ukážky pre žiakov našej základnej školy, čím predchádzajú nebezpečenstvám zapríčinených nesprávnou manipuláciou s ohňom. Nemožno opomenúť ani zapájanie sa do stráženia Božieho hrobu na Bielu sobotu, čím udržujú kultúrne hodnoty našej obce.

         Požiarny zbor bol, v súčasnosti je, a všetci pevne veríme, že aj bude neoddeliteľnou súčasťou našej bezpečnosti a kultúry v našej obci.

         Na tomto mieste by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali a podieľajú na chode našej organizácie. Ďakujeme folklórnemu súboru Petrovičan a country skupine Zálesáci za pomoc pri spoločenských akciach. Vďaka patrí i Centru voľného času za podporu a pomoc pri vedení našej mládeže, ktorá funguje pod ich záštitou. Taktiež ďakujeme členom, ale i nečlenom, ktorým záleží na tom, aby sme mohli úspešne fungovať, a tým pomáhať prezentovať našu obec.

Nástup členov DPO Petrovice a členov hosťujúcich družstiev k bohoslužbe pri 
       príležitosti 70. výročia založenia DPO Petrovice Slávnostný príhovor pri príležitosti 80. výročia DHZ Petrovice
Zľava: Gärtner, J-predseda OV DPO Bytča, Machaj, J-predseda DHZ Petrovice, Chlebina, Š- veliteľ DHZ Petrovice

späť na úvodnú stránkuzdroj informácií: Kronika DHZ Petrovice