Svätý Florián - Patrón hasičov

(4.máj)


        Hasičská zbrojnica vždy dodávala a dodáva sebavedomie občanom obce v boji proti požiaru a podobne ako kostol aj ona bola a je svätyňou. Svätyňou tých, ktorí sú ochotní pre skutok lásky k blížnemu napomáhať pred požiarmi a živelnými pohromami. A keď svätyňa, tak i ona má svojho ochrancu a patróna sv. Floriána v uniforme rímskeho vojaka s putňou vody v ruke hasiaceho horiaci dom.

        Na statkoch, priečeliach domov, v erboch miest, na pečatiach, rázcestiach, ale najmä na požiarnych zbrojniciach sa dodnes môžeme stretnúť so zobrazením sv. Floriána, ktorý bol vo svojich časoch odhodlaný brániť vieru v Krista aj za cenu života.

        Florián pochádzal z dnešného Rakúska, kde žil v 3.storočí. Napriek tomu, že je známy ako ochranca pred ohňom, nebol hasičom, ale vojakom rímskych légií. Dnes nie je presne známe, či ho mučenícka smrť zastihla v mladšom či pokročilom veku. Dôležité však je jeho svedectvo neochvejného postoja.
        Počas prenasledovania kresťanov za vlády cisára Diokleciána bolo v Lorchu zatknutých a uväznených 40 kresťanov. Florián ako praktický veriaci sa podujal na ich vyslobodenie. Bol však zatknutý a predvedený pred miestodržiteľa Aquiliána. Keď odmietol obetovať pohanským bohom a nechcel zaprieť svoju vieru, kruto ho mučili. Nakoniec mu uviazali na krk mlynský kameň a hodili ho do rieky Enže (Enns). Tam našiel svoju smrť. Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho pred zhanobením pohanmi strážil veľký orol. Ten sa dostal aj do niektorých neskorších zobrazení svätca.
        Na mieste hrobu sv. Floriána pri dnešnom Linci postavili kaplnku a neskoršie kostol s kláštorom, ktorý obývali benediktíni a po nich augustiniáni. Floriánove pozostatky sa našli v 13. storočí a v období druhej svetovej vojny sa objavili aj ostatky 40 mučeníkov, za ktorých svätec položil život. Časť relikvií sv. Floriána je od roku 1183 v Krakove, kde vďaka kniežaťu Kazimírovi stojí bazilika zasvätená tomuto mučeníkovi. Preto má sv. Florián na svojom konte okrem patrocínia nad Rakúskom, Bavorskom a talianskou Bolognou aj ochranu Poľska. Ostatky svätca si takisto môžu uctiť návštevníci Svätovítskeho chrámu v Prahe.
        Sv. Florián je považovaný za ochrancu pred neúrodou, búrkou aj suchom, je patrónom kominárov, hrnčiarov a kováčov. Predsa však je jeho doménou prevencia požiarov. Vo funkcii ochrancu pred ohňom vystriedal sv. Agátu a sv. Vavrinca, ktorí túto úlohu plnili ešte v 15. storočí. Podľa legendy ochránil sv. Florián istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad požiarnikmi jeho mučeníckej smrti vo vode, ktorú oddávna používali na hasenie požiarov.späť na úvodnú stranu